ZAGREB, 1. ožujka 2017. (Hina) – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pustila je u rad novu aplikaciju “e-pravo puta” kojom korisnicima, operatorima, omogućava podnošenje zahtjeva elektroničkim putem za utvrđivanje infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta.

Aplikacija je dio HAKOM-ovog vlastitog programa razvoja elektroničkog poslovanja e-Agencija, čime je, kako kažu, nastavljena poslovna politika približavanja korisnicima i omogućavanja bržih i jeftinijih načina pribavljanja određenih dokumenata.

“HAKOM kao pravno tijelo s javnim ovlastima u području elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, izdaje potvrdu o pravu puta temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Usluga ‘e-pravo puta’ omogućuje HAKOM-ovim korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o pravu puta i izračunu visine naknade za pravo puta, čime se korisnicima olakšava popunjavanje i podnošenje zahtjeva te znatno ubrzava sam postupak izdavanja potvrde”, objašnjavaju iz HAKOM-a.

Napominju i da je Pravilnikom o potvrdi i naknadi za pravo puta propisano kako se HAKOM-u dostavlja zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta, određene su i vrste nekretnina, kao i visina naknade za pravo puta s obzirom na vrstu nekretnine i površine.

Zahtjev za izdavanje potvrde o pravu puta sada se HAKOM-u može podnijeti i putem nove aplikacije “e-pravo puta”.

Aplikacija je dostupna na internetskoj stranici HAKOM-a, iz kojeg ističu i da je to prilog te agencije daljnjoj i kontinuiranoj informatizaciji hrvatskog društva.

Pravo puta

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta propisuje postupak izdavanja potvrde o pravu puta, izračun i visinu naknade, način njenog plaćanja te oblik i sadržaj obrasca potvrde o pravu puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.

Potvrdu o pravu puta izdaje HAKOM temeljem zaprimanja potpunog zahtjeva infrastrukturnog operatora, a naknada za korištenje općeg dobra i nekretnina u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nekretnina u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba plaća se godišnje, po četvornom metru zemljišta, jednoznačno na cijelom području RH za pojedine vrste nekretnina. To su poljoprivredna i šumska zemljišta (uključujući oranice, voćnjake, maslinike, vinograde i drugo), vode (rijeke, potoke, kanale, jezera, bare, ribogojilišta i drugo), prirodno neplodno zemljište (stjenjak, kamenjar, golet, gromača, pijesak, klizišta i drugo), kao i izgrađeno i zemljište pod zgradama, dvorišta, parkovi, igrališta, tržnice, groblja, plaže, marine, luke i drugo, te pomorsko i druga dobra, rezervate, nacionalni parkove i drugo.

Visina naknade za pravo puta izračunava se prema površini zemljišta koja se koristi za pristup, postavljanje, korištenje, popravljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture, a s obzirom na vrstu nekretnine godišnja naknada se kreće od 3 do 10 kuna po četvornom metru.

 

(Hina)