Prije svega važno je znati namjenu za koju podižete kredit. Što s tim novcem rješavate? Hoće li vrijednost (imovina) u koju ulažete s vremenom rasti ili padati. Hoćete li moći servisirati rate i koliko će to utjecati na vašu kvalitetu života?

Vrste kredita za fizičke osobe

1. Gotovinski kredit – nenamjenski

Kredit koji kad realizirate dobivate na račun ugovoreni iznos, umanjen za troškove kredita i nitko vas ne pita na što ćete ga trošiti.

2. Hipotekarni kredit

Krediti koji kao osiguranje uzimaju hipoteku (nekretninu).

Najčešće su također nenamjenski, odnosno gotovina od kredita se isplaćuje na račun korisnika.

3. Stambeni kredit – namjenski

Krediti koji imaju strogu namjenu kupnje nekretnine za stanovanje.

Kod ove vrste kredita novac kredita se namjenski isplaćuje na račun prodavatelja stambene nekretnine. Ovim aranžmanom financiraju se nekretnine kojima je namjena stanovanje.

4. Lombardni kredit

Vrsta kredita kod kojih zalažete neku vrijednost koju posjedujete (depozit u banci, policu osiguranja koja ima otkupnu vrijednost) i podižete kredit na osnovu toga.

Kamatna stopa

Kamatna stopa je cijena korištenja tuđih sredstava (cijena kapitala).

Kamate na kredite mogu biti fiksne i promjenjive.

U razdobljima kada je kamatna stopa niska dobro je imati što duže fiksnu kamatnu stopu jer vam to jamči da ćete zadržati tu cijenu kapitala.

Banke često naglašavaju kamatnu stopu na svojim letcima i reklamama, ali još važniji podatak je EKS (efektivna kamatna stopa).

EKS je ukupni trošak kredita kojem su uz redovnu kamatu pribrojani ostali troškovi kredita koji se mogu pojaviti u obliku naknada, obaveznih premija osiguranja i ostalih troškova). Banke uglavnom koriste komforni obračun kamate što u prijevodu znači da ćete u otplati kredita platiti veći dio kamate u početku otplatnog razdoblja, a na kraju otplatnog razdoblja ćete plaćati više glavnice.

To vrlo jasno možete vidjeti na otplatnim tablicama koje vam uruče u banci.

Rok i način plaćanja

Najčešći način plaćanja kredita fizičkim osobama je u jednakim mjesečnim anuitetima. Unutar anuiteta plaćamo dio kamate i dio glavnice. Iznimno je moguće i dogovoriti drugačiji način otplate kao npr. kvartalno ili godišnje, ali to ovisi od banke do banke.

Instrumenti osiguranja plaćanja – kolaterali

Kod svakog kredita ugovaramo određene instrumente osiguranja ili kolaterala. Njima se banka štiti od eventualnog neplaćanja.

Najčešći kolaterali kod kredita fizičkim osobama su:

  • Obična zadužnica 
  • Izjava o zapljeni primanja 
  • Hipoteka 

Koji su troškovi kredita osim kamate?

Troškovi kredita su sva plaćanja koja su neophodna za podizanje kredita, a mogu se odnositi na troškove direktno vezane za kredit (bankarske naknade) i troškove ugovaranja kredita (vanjski troškovi).

Najčešći troškovi na koje treba obratiti pažnju su:
  •  Naknade za odobrenje 
  • Troškovi procjene nekretnine (ukoliko se daje u zalog)
  • Troškovi ovjere kod javnog bilježnika 
  • Ostali troškovi prikupljanja dokumentacije

Krediti za poduzetnike – fizičke osobe

Poduzetnici se često susreću s problemom kada požele dignuti kredit na sebe kao fizičku osobu jer prema kriterijima banaka nemaju kreditnu sposobnost.

Tko je sudužnik i/ili jamac?

Banka vas kao dodatno osiguranje može zatražiti sudužnika ili jamca.

Jamci se danas značajno manje ugovaraju kod kredita fizičkih osoba. Sudužnik je u kreditu osoba koja suodgovara za kredit jednako kao i dužnik.

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu je detaljan i razrađuje poslovni odnos između svih sudionika u kreditu. Trebalo bi ga prije potpisivanja dobro proučiti.

Valuta – prelazak na Eure

Republika Hrvatska priprema se za skorašnji ulazak u Euro zonu i prebacivanje na službenu valutu Euro. Mnogo je pitanja i onih koji se tek pripremaju za podizanje kredita, ali i onih koji već koriste kredite u kunama oko toga u kojoj valuti podići kredit i što napraviti s postojećim kreditima?

Službenu potvrdu ulazimo li uopće u Eurozonu dobiti ćemo u Lipnju ove godine.

Cijeli članak i detaljnije o opcijama možete pročitati na: zeneinovac.com