Kon­kretno, traže da svaki od pri­bližno 230 tisuća zapos­le­nih u jav­nom sek­toru iduće godine umjesto božić­nice od 1500 kuna dobije jednu plaću koja bi se vodila kao tri­na­esta plaća. Taj zah­tjev prav­daju slič­nom prak­som u mno­gim europ­skim zem­ljama gdje je 13. plaća, a ne neoporeziva božić­nica kao kod nas, uobi­ča­jena. U Aus­triji se, na pri­mjer, ispla­ćuje i 14. plaća.

Ne odriču se regresa

Zapos­leni u jav­nom sek­toru ove su godine dobili 1500 kuna regresa, a u pro­sincu ih oče­kuje isti iznos božić­nice. Prema zah­tje­vima sin­di­kata, spo­me­nuti iznos regresa zadr­žao bi se i dalje, ali bi se božić­nica tre­bala pre­tvo­riti u 13. plaću, iden­tičnu osta­lim pri­ma­njima zapos­le­nih u jav­nim i držav­nim služ­bama.

Pro­sječne plaće u osnov­nim ško­lama iznose oko 7800 kuna i ove su godine porasle gotovo devet posto u odnosu na prošlu, u sred­njim ško­lama plaće su oko 8000 kuna, a na fakul­te­tima oko 11 tisuća kuna i u godini dana pove­ćane su 8 do 9 posto.

To je gotovo dva puta brži rast plaća u odnosu na pro­sječne plaće u zem­lji i na razini su rasta plaća u naj­di­na­mič­ni­jem IT sek­toru.

Cijeli članak možete pročitati na: index.hr

Foto: Pixabay