Uspostavom sveobuhvatnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini te donošenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za njegovo cjelovito uređenje osigurat će se društveni napredak te kvalitetniji i usmjereniji razvoj teritorija. 

Strateško planiranje na razini države odnosi se na razvojna načela, ciljeve i aktivnosti potrebne za ostvarenje strategije s ciljem provedbe određenih prioriteta kako bi se osigurao razvoj društva i teritorija. Republika Hrvatska ima za cilj uspostavu sveobuhvatnog i koherentnog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini koji podrazumijeva definiranje smjera razvoja, prioriteta, ciljeva i željenih rezultata kao i raspodjelu resursa za ostvarenje istih.Tijekom provedbe Twinning light projekta IPA 2013 FFRAC

„Podrška uspostavi sustava strateškog planiranja na nacionalnoj razini (CRO Strategija)“, koji je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo u suradnji s Uredom Vlade Republike Litve, razrađen je prijedlog modela za učinkovitiji sustav strateškog planiranja razvoja. U sklopu projekta izrađene su analize sustava i usporedba s drugim državama članicama Europske unije, razrađen je prijedlog hijerarhije i povezanosti strateških dokumenata za dugoročno, srednjoročno i kratkoročno planiranje te poveznica s proračunskim planiranjem, definirane su ključne uloge u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem te su razvijena pravila, procedure i metodološke smjernice za izradu i praćenje učinkovitosti u provedbi strateških dokumenata na nacionalnoj razini. Rezultati provedbe ovoga projekta čine kvalitetnu podlogu za izradu prijedloga zakonskog i institucionalnog okvira za cjelovito uređenje novog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Uvođenjem novog IT sustava za pripremu, praćenje i izvještavanje o rezultatima provedbe strateških dokumenata osigurat će se veća učinkovitost i usklađenost svih ključnih dijelova sustava strateškog planiranja, a direktna povezanost s proračunskim planiranjem olakšat će donošenje samog državnog proračuna.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predložit će novi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji će obuhvatiti strateško planiranje, izradu, praćenje i vrednovanje nacionalnih strateških dokumenata te će zajedno s povezanim propisima osigurati usklađenost i međusobnu koordinaciju odluka donesenih od strane svih središnjih tijela državne uprave. U nadolazećem razdoblju započet će s radom Radna skupina sastavljena od eksperata iz različitih državnih institucija koja će izraditi Nacrt Zakona čije se donošenje očekuje u prvom dijelu 2017. godine.

Važno je naglasiti kako je za postizanje cilja neophodna suradnja svih ključnih dionika u procesu, a to su prije svega Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Sabor.

IZVOR: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (www.strukturnifondovi.hr)

resize