Europska komisija je danas predložila ambicioznu reformu digitalnog prostora – sveobuhvatan skup novih pravila za sve digitalne usluge, uključujući društvene medije, internetske stranice za kupoprodaju i druge internetske platforme koje posluju u Europskoj uniji: Akt o digitalnim uslugama (Digital Service Act DSA) i Akt o digitalnim tržištima (Digital Market Act DMA).

Novim pravilima trebali bi se bolje zaštititi potrošači i njihova temeljna prava na Internetu te stvoriti pravednija i otvorenija digitalna tržišta za sve sudionike na digitalnom tržištu. Nova pravila ujednačena su na cijelom jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije te bi, prema očekivanjima autora, trebala potaknuti inovacije, rast i konkurentnost, a korisnicima ponuditi nove, bolje i pouzdane internetske usluge. Pravila bi trebala podržati i rast manjih platformi, malih i srednje velikih te novoosnovanih poduzeća koja će imati jednostavan pristup kupcima na cijelom jedinstvenom digitalnom tržištu uz istodobno smanjenje troškova usklađivanja sa zakonodavstvom.

Nadalje, novim pravilima zabranjuju se nepošteni uvjeti koje nameću platforme koje su postale ili za koje se očekuje da će postati nadzornici pristupa jedinstvenom tržištu. Ta dva nova prijedloga temelj su ambicije Europske komisije za, kako su ga nazvali, digitalno desetljeće Europe.

„Današnja dva prijedloga imaju jednu svrhu: zajamčiti nama, kao korisnicima, pristup širokoj paleti sigurnih proizvoda i usluga na internetu, a poduzećima koja posluju u Europi omogućiti slobodno i pošteno tržišno natjecanje na internetu baš kao i izvan njega. Sve je to jedan svijet. Moramo imati mogućnost sigurno kupovati i vjerovati vijestima koje čitamo. Ono što je nezakonito u fizičkom svijetu jednako je nezakonito i na internetu“, rekla je porilikom predstavljanja Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager.

Aktom o digitalnim uslugama za pružatelje digitalnih usluga uvest će se niz novih obveza usklađenih na razini EU-a te pažljivo stupnjevanih u skladu s veličinom i dosegom pružatelja usluga. Obveze obuhvaćaju:

 • pravila za uklanjanje nezakonite robe, usluga ili sadržaja na internetu
 • zaštitne mehanizme za korisnike čiji su sadržaj platforme neopravdano izbrisale
 • nove obveze za vrlo velike platforme o poduzimanju mjera utemeljenih na riziku kako bi se spriječila zlouporaba njihovih sustava
 • sveobuhvatne mjere transparentnosti koje obuhvaćaju i oglašavanje na internetu te algoritme koji se koriste za preporučivanje sadržaja korisnicima
 • nove ovlasti za nadzor nad funkcioniranjem platformi, među ostalim lakšim pristupom istraživačâ ključnim podacima o platformama
 • nova pravila o sljedivosti poslovnih korisnika na internetskim stranicama za kupoprodaju kako bi se olakšalo otkrivanje prodavača nezakonite robe
 • inovativni postupak suradnje među javnim tijelima kojim će se zajamčiti učinkovita provedba pravila na cijelom jedinstvenom tržištu.

Platforme koje koristi više od 10 % stanovništva EU-a (45 milijuna korisnika) smatraju se sistemskima pa se na njih primjenjuju posebne obveze o nadzoru nad vlastitim rizicima te nova nadzorna struktura. 

Akt o digitalnim tržištima:

 • primjenjuje se samo na najveće pružatelje osnovnih platformskih usluga najpodložnijih nepoštenom postupanju, npr. tražilica, društvenih mreža i internetskih posredničkih usluga, koji ispunjavaju objektivne zakonodavne kriterije za status nadzornika pristupa
 • definira kvantitativne pragove kao temelj za utvrđivanje statusa nadzornika pristupa. Europska komisija će imati i ovlasti proglasiti poduzeća nadzornicima pristupa nakon istraživanja tržišta.
 • zabranjuje niz postupanja koja su očito nepoštena, npr. onemogućivanje korisnicima da deinstaliraju predinstalirani softver ili aplikacije
 • zahtijeva od nadzornikâ pristupa da proaktivno uvedu određene mjere, npr. ciljane mjere kojima se omogućuje ispravno funkcioniranje softvera trećih strana i njegova interakcija s njihovim uslugama
 • uvodi sankcije za neispunjavanje obveza, uključujući mogućnost novčanih kazni u iznosu do 10 % ukupnog prometa nadzornika pristupa na svjetskoj razini, kako bi se zajamčila učinkovitost novih pravila. Za opetovane prekršitelje te sankcije mogu obuhvaćati i obvezu poduzimanja strukturnih mjera, pa čak i moguću prodaju određenih poduzeća, ako se pridržavanje propisa ne može osigurati nijednom drugom jednako učinkovitom alternativnom mjerom.
 • omogućuje Europskoj komisiji provedbu ciljanih istraživanja tržišta kako bi se procijenilo treba li u pravila dodati nove postupke i usluge nadzornika pristupa, kako bi nova pravila o nadzornicima uvijek bila u tijeku s brzim promjenama na digitalnim tržištima.