Mjerenjima su bila obuhvaćena 82 dječja vrtića, 67 škola i 7 dječjih igrališta u čijoj blizini postoje izvori elektromagnetskih polja, a rezultati su pokazali da su izmjerene razine elektromagnetskih polja znatno ispod propisanih razina na svim mjernim lokacijama.

ZAGREB, 2. studenoga 2016. U razdoblju od veljače do listopada 2016. na cijelom području Republike Hrvatske, na lokacijama vrtića i osnovnih škola u čijoj blizini postoje izvori elektromagnetskih polja (osnovne postaje mreža pokretnih komunikacija, odašiljači radija i televizije i sl.), Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) provela je mjerenja razina elektromagnetskih polja. Ukupno su izmjerene 156 lokacije diljem Hrvatske, čime su obuhvaćena 82 dječja vrtića, 67 škola i 7 dječjih igrališta, a mjerenja su pokazala da su razine elektromagnetskih polja znatno ispod propisanih razina na svim mjernim lokacijama.

Cilj ove mjerne akcije bila je dodatna provjera baznih postaja u mrežama pokretnih komunikacija te ostalih radiokomunikacijskih odašiljača u odnosu na propise o zaštiti od elektromagnetskih polja u područjima povećane osjetljivosti. Mjerenja su obavljena najsuvremenijom, certificiranom mjernom opremom HAKOM-a, koja se sastoji od širokopojasne antene i analizatora spektra upravljanog računalom kako bi se smanjila mogućnost ljudske greške. Naime, prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja, kojeg je donijelo Ministarstvo zdravstva, temeljem Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja, definirana su područja izloženosti elektromagnetskim poljima i propisana temeljna ograničenja i granične razine referentnih veličina elektromagnetskog polja za svako frekvencijsko područje posebno. Prema Pravilniku područja povećane osjetljivosti su zgrade stambene i poslovne namjene, škole, ustanove predškolskog odgoja, rodilišta, bolnice, domovi za starije i nemoćne, smještajni turistički objekti te dječja igrališta. Zbog širine definiranog područja fokus ove akcije bilo je mjerenje elektromagnetskih polja na području dječjih vrtića i škola.

Ovo je druga mjerna akcija ciljano provedena na lokacijama vrtića i osnovnih škola, a prva je obavljena još 2010. Za svaku mjernu točku izrađeno je pripadajuće mjerno izvješće s detaljnim opisom mjerne opreme, mjernim točkama, analizom dobivenih mjernih rezultata i zaključkom jesu li razine elektromagnetskog polja unutar propisanih graničnih vrijednosti iz Pravilnika. U sve dobivene mjerne rezultate uračunata je i mjerna nesigurnost. Izvješća i lokacije provedenih akcija mjerenja 2010. i 2016. godine, kao i kontrolna mjerenja elektromagnetskog polja provedena od 2010., dostupna su na tematskom pregledniku Mjerenje EMP-a na HAKOM-ovim internetskim stranicama u sklopu interaktivnog GIS portala. U skladu s navedenim rezultatima mjerenja, sve bazne postaje mreža pokretnih komunikacija i odašiljači ostalih radiokomunikacijskih službi na predmetnim lokacijama postavljeni su sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja, odnosno razine elektromagnetskih polja na području predškolskih i osnovnoškolskih ustanova su znatno manje od maksimalno dopuštenih razina propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja. Istovremeno, hrvatski Pravilnik propisuje znatno strože granične razine od Preporuka Vijeća Europske unije o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima. 

hakom-mjerenje-razina-elektromagnetskih-polja-002

U tablici 1. su dani usporedni rezultati provedenih akcija mjerenja iz 2010. i 2016. godine.

Akcija mjerenja

2010.

2016.

Broj mjernih točaka

120

169

Maksimalna izmjerena
vrijednost polja od svih mjernih točaka EMAX(V/m)

2,121

2,729

Standardna devijacija

0,476

0,368

Aritmetička sredina svih
vrijednosti izmjerenih polja

0,394

0,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Usporedni prikaz rezultata provedenih akcija mjerenja

U tablici 2. dan je pregled implementiranih  mjera po pojedinim državama u Europi čije su granične razine strože, identične ili blaže od Preporuke.

Država                                                    

Primijenjene granične razine strože od Preporuke

Primijenjene granične razine identične s Preporukom

Primijenjene granične razine blaže od Preporuke

AT – Austrija

 

x

 

BE – Belgija

xa

 

 

BG – Bugarska

x

 

 

CH – Švicarska

x

 

 

CZ – Češka

 

x

 

CY – Cipar

 

x

 

DE – Njemačka

 

x

 

DK – Danska

 

 

x

EE – Estonija

 

x

 

ES – Španjolska

 

x

 

FI – Finska

 

x

 

FR – Francuska

 

x

 

GR – Grčka

xa

 

 

HU – Mađarska

 

x

 

IE – Irska

 

x

 

IT – Italija

x

 

 

LT – Litva

x

 

 

LU – Luxemburg

x

 

 

LV – Latvija

 

x

 

MT – Malta

 

x

 

NL – Nizozemska

xa

 

 

PL – Poljska

x

 

 

PT – Portugal

 

x

 

RO – Rumunjska

 

x

 

SE – Švedska

 

x

 

SI – Slovenija

x

 

 

SK – Slovačka

 

x

 

UK – Ujedinjeno Kraljevstvo

 

x

 

HR – Hrvatska

x

 

 

x– ne odnosi se na cijelo frekvencijsko područje

Tablica 2. Prikaz implementiranih mjera prema Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC

 

# # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10110 Zagreb

Tel. + 385 (0)1 700 70 07

Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr