Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović na svom je Facebook profilu komentirao paket mjera koje bi trebale pomoći hrvatskom gospodarstvu te bi se osiguralo funkcioniranje sustava.

Vlada je danas donijela paket mjera kojim bi se trebalo pomoći hrvatskom gospodarstvu

Ostaje još “obračunati” se s parafiskalnim nametima, koji guše svakog tko se odluči na poduzetništvo. Pogledajte do kraja, nećete vjerovati!

REGISTAR NEPOREZNIH DAVANJA (parafiskalni nameti):

1. Naknada za godišnju objavu financijskih izvještaja
2. Naknade za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na temelju zakonski propisanih ovlaštenja (HANFA)
3. Naknada za nadzor koji obavlja Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
4. Članarina – Hrvatska revizorska komora
5. Članski doprinos – Hrvatska revizorska komora
6. Naknada za polaganje revizorskog ispita – Hrvatska revizorska komora
7. Članarina – Hrvatska komora poreznih savjetnika
8. Naknada za polaganje ispita – Hrvatska komora poreznih savjetnika
9. Provjera rudarskih projekata
10. Provjera dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
11. Naknada za rad Stručnih povjerenstva za provjeru rudarskih projekta
12. Polaganje stručnog ispita iz rudarstva
13. Ispitivanja mjerila i ovjeravanja mjerila, ispitivanja predpakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa
14. Izdavanje potvrde o sukladnosti /evidencije tipa vozila/traktora
15. Naknada u postupku pojedinačno pregledanog vozila/traktora
16. Žigosanje i ispitivanje predmeta od zlata, srebra i platine
17. Pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi
18. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK)
19. Komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK)
20. Stručni ispit u posredovanju u prometu nekretnina
21. Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
22. Troškovi tehničkog pregleda
23. Naknada za polaganje stručnog ispita – Obveznici polaganja stručnog ispita su fizičke osobe kojima polaganje stručnog ispita plaćaju poslodavci (koji zapošljavanjem profesionalne osobe stječu uvjete za obavljanje djelatnosti).
24. Naknada za izdavanje ovlaštenja za kontrolu projekata
25. Naknada za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i certificiranja sukladnosti građevinskih proizvoda
26. Naknada za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje
27. Naknada za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
28. Hrvatska komora arhitekata- Upisnina u odgovarajući imenik HKA (1.000,00 kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik
29. Hrvatska komora arhitekata -Godišnja članarina(godišnja članarina za jedan imenik Komore iznosi 1.800,00 kn, za dva imenika 2.300,00 kn, za tri imenika 2.800,00 kn. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
30. Hrvatska komora inženjera građevinarstva – Upisnina u imenike i evidencije (1.000,00 kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik Komore)
31. Hrvatska komora inženjera građevinarstva – Godišnja članarina (godišnja članarina iznosi 1.800,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
32. Hrvatska komora inženjera strojarstva – Upisnina u imenike i evidencije (naplaćuje se 2.000,00 kn za upis u Komoru te 300,00 kn + PDV za svaki sljedeći upis u odgovarajući imenik za troškove izrade pečata i iskaznice).
33. Hrvatska komora inženjera strojarstva – Godišnja članarina (godišnja članarina iznosi 2.280,00 kn, neovisno o tome u koliko imenika je član Komore upisan. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
34. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike – Upisnina u imenike i evidencije (2.000,00 kn jednokratno za upis u odgovarajući imenik, i 500 kuna u odgovarajuču evidenciju Komore)
35. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike – Godišnja članarina (godišnja članarina za jedan imenik Komore iznosi 2.160,00 kn, za dva imenika 2.640,00 kn. U iznos članarine uključena je i polica osiguranja od profesionalne odgovornosti.)
36. Naknada za polaganje stručnog ispita geodeta
37. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske Komore ovlaštenih Inježnjera Geodezije.
38. Članarina za ovlaštenog inženjera geodezije
39. Naknada za upis u Evidenciju stručnih suradnika/suradnika ovlaštenih inženjera geodezije
40. Naknada za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije u svrhu povremenog ili privremenog pružanja usluga u području geodetske djelatnosti u RH
41. Spomenička renta
42. HRT pristojba
43. “Postotni iznos od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih
44. djelatnosti”
45. Postupak pregleda i odobrenja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i njihove revizije te davanja suglasnosti na program zaštite divljači i njihovih revizija
46. Stručni pregled i odobrenja šumsko gospodarske osnove područja Republike Hrvatske ili njezine revizije
47. Provedba postupka stručnog pregleda i odobrenja šumskogospodarskih planova
48. Provedba postupaka stručnog pregleda i odobrenja izvanrednih revizija šumskogospodarskih planova
49. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
50. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta
51. “Kontrola usklađenosti voća i
52. povrća s tržišnim standardima”
53. Evidencija osnovnog stada
54. Test na malignu hipertemiju
55. “Stručne usluge
56. (izdavanje potvrde o brojčaom stanju grla stoke – potrebno za zakup zemljišta, natječaj za EU projekte…)”
57. Naknada za razne potvrde i identifikacijske dokumente
58. Naknada za troškove ispisa rezultata i slanje poštom
59. Registracija gospodarstava
60. Prihodi od ispitivanja kakvoće sirovog mlijeka
61. Organizacija i nadzor sustava klasiranja
62. Veterinarski pregled pošiljaka u prometu preko granice RH – treće zemlje
63. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa službenog laboratorija
64. Utvrđivanje uvjeta za stjecanje statusa referentnog laboratorija
65. Pristojbe za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje
66. “Stručni nadzor u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih
67. proizvoda”
68. Postregistracijski nadzor registriranih sredstava za zaštitu bilja
69. Provedba godišnjih programa praćenja ostataka pesticida
70. “Fitosanitarni pregled pri unošenju
71. bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta”
72. Fitosanitarni pregled pri izvozu i reeksportu bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
73. Fitosanitarni pregled bilja u vezi s premještanjem
74. Kontrola usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
75. Registracija sredstava za zaštitu bilja
76. Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja nakon uvrštenja njihovih aktivnih tvari na Popis aktivnih tvari
77. Provjera potpunosti dokumentacije u postupku izmjene rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
78. Ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja
79. Dodjeljivanje i trajanje oplemenjivačkog prava
80. Provođenje stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala
81. Izdavanje certifikata o sjemenu i certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i uz otpremnicu
82. Utvrđivanje kvalitete sjemena
83. Uzorkovanje, vođenje evidencije, čuvanje uzoraka i izdavanje izvješća
84. Provođenje Heubach testa
85. Laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja te određivanje štetnih organizama
86. Provođenje izobrazbe posjednika bilja, pružatelja usluga i drugih sudionika uključenih u poslove zdravstvene zaštite bilja te stručno osposobljavanje osoba odgovornih za zdravstvenu zaštitu bilja kojim se stječu uvjeti za dobivanje ovlaštenja
87. Izdavanje biljnih putovnica
88. Priznavanje zemljopisnog podrijetla
89. Izdavanje rješenja za promet vina mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina kao i vinskoga i voćnog octa
90. Izdavanje evidencijskih markica i vrpca
91. Naknada za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
92. Naknada za baždarenje brodica
93. Naknada za sigurnost plovidbe
94. Naknada za upotrebu pomorskog dobra
95. Naknade za odobrenje održavanja izobrazbe za zvanja i dopunske osposobljenosti u unutarnjoj plovidbi
96. Naknade za pregled i baždarenje čamaca
97. Naknade za stjecanje Svjedodžbe o osposobljenosti za zanimanje brodar unutarnje plovidbe
98. Naknade za pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari
99. Naknada za nadzor nad gradnjom čamaca
100. Naknada za korištenje CEMT dozvole (pristup međunarodnom tržištu prijevoznih usluga)

Cijeli članak i još 139 nameta možete pročitati na: dnevno.hr

Foto: Pixabay