Kada će početi iskazivanje cijena u kunama i eurima?

Od 5. rujna nastupit će obveza dvojnog iskazivanja cijena, a dobrovoljno se može i prije toga iskazati cijene u objema valutama…

Tko mora iskazati cijene u kunama i u eurima?

Sve cijene roba i usluga morat će se iskazati u dvjema valutama, a obveza dvojnog iskazivanja cijena odnosit će se na poduzeća, trgovine, banke, tijela državne uprave i poduzeća iz javnog sektora…

Kako će se obračunavati cijene po fiksnom tečaju?

Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije koji utvrđuje Vijeće EU-a, a u slučaju Hrvatske to je 7,53450 kuna za euro..

Ima li iznimaka od pravila zaokruživanja cijena?

Iznimke od primjene pravila koje se odnose na zaokruživanja tiču se cijena električne energije, komunalnih usluga, naftnih derivata, prirodnog plina, ukapljene nafte i plina…

Što će biti s računima za režije?

“Iznosi povezani s računima za režije preračunavat će se primjenom fiksnog tečaja konverzije i zaokruživati sukladno pravilima propisanima Zakonom o uvođenju eura…

Hoće li biti poskupljenja zbog uvođenja eura?

Iz Vlade poručuju da zbog eura cijene ne bi trebale skakati i ministar financija kaže da je u sedam zemalja koje su uvodile euro efekt na inflaciju iznosio od 0,2 do 0,4 postotna boda u prvoj godini…

Kako će se štititi potrošače od neopravdanog podizanja cijena?

Iz Vlade kažu da će u Etičkom kodeksu jedno od načela biti da se ne zloupotrebljava konverzija za neopravdani rast cijena. Poslovni subjekti bit će pozvani da se priključe tom kodeksu i omogućit će im se dobivanje i postavljanje logotipa kojim će se potrošačima signalizirati kako se radi o pouzdanom poslovnom subjektu…

Tko ne mora isticati cijene u dvije valute?

Iznimka od dvojnog isticanja cijena su oglašavanja putem radijskih programa i glasovnih poruka, prodaja robe na automatima, štandovima, za OPG-ove, objekte privatnih iznajmljivača koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, kioske, pokretnu prodaju, proizvodne objekte, prigodnu prodaju na sajmovima, izložbama, za toteme benzinskih crpki, fiksne panele i ostale fiksne stupove s iskazanim cijenama i agregatima, te na uređajima koji služe kao električne punionice…

Što će biti s plaćama?

U razdoblju dvojnog iskazivanja poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i ostalih naknada dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun. Poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada za kolovoz 2022. iskazati ukupan iznos u kuni i u euru, ako plaću isplaćuje nakon 5. rujna…

Kako će mijenjati novac oni koji ga ne čuvaju u bankama? Isplati li se mijenjati kune u eure prije 1. siječnja 2023.?

Da bi se isplatilo mijenjati kune u eure prije iduće godine, tečaj bi trebao biti manji od tečaja konverzije od 7,53450 kuna za euro. Znači, kuna bi trebala ojačati na 7,52 ili 7,50 ili još manje kuna za jedan euro da bi se to isplatilo, pri čemu treba računati i na naknadu ili proviziju za zamjenu novca…

Što ako se veću količina kuna polaže u banku ili mijenja za euro?

Oni koji sada i dogodine budu u banke donosili na račun ili na zamjenu 200.000 i više kuna mogu računati na to da za toliki novac ide prijava Uredu za sprječavanje pranja novca, dok za sve transakcije od 105 tisuća kuna klijent prolazi dubinsku analizu. Ne znači to da će ih netko proglasiti krivim, nego je to procedura koju bi prošli i u drugim zemljama Unije. Svatko tko na zamjenu kuna u eure bude u banke, na poštu i Financijsku agenciju donosio 15.000 i više kuna morat će računati na provjeru identiteta i da će mu službenici uzeti podatke. Pravilo je to koje će vrijediti od prvog dana iduće godine, a propisan novčani prag od 15.000 kuna za identifikaciju pri zamjeni kuna za eure jednak je pragu što je propisan za ovlaštene mjenjače.

Koliko će trajati dvojni optjecaj?

U prva dva tjedna iduće godine građani će moći plaćati u trgovinama u kunama i eurima, dok će trgovine biti obvezne uzvraćati eure…

Hoće li uvođenje eura utjecati na vrijednost imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu…

Koji će se podaci vezani uz mirovinske fondove dvojno iskazivati i u kojim dokumentima?

U razdoblju dvojnog iskazivanja, dvojno će se prikazivati novčani iskaz neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice u svim slučajevima kada ih mirovinsko društvo javno objavljuje ili ih na drugi način čini dostupnim članu mirovinskog fonda…

Što će biti s kunskom štednjom u bankama, neoročenom i oročenom? Treba li u banci mijenjati ugovor o štednji?

Prvog dana uvođenja eura sva kunska štednja postaje štednja u eurima. Kunska štednja će po fiksnom tečaju konverzije, jednako kao i sve kune na svim računima, tekućim, žiro i a vista računima, biti pretvoreni u eure, bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje…

Što će se dogoditi s kunama na tekućim i žiro računima, hoće li se kartice morati mijenjati?

Svi iznosi u kunama na računima preračunat će se u iznose u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i bez naknade, uz zadržavanje postojećeg IBAN broja računa…

Ako netko uz kunski račun već ima tekući i žiro račun u euru, onda će s konverzijom imati dva eurska računa?

U slučaju da netko ima račune u jednoj banci i u kunama i u eurima, moći će u roku od 60 dana od datuma uvođenja eura bez naknade i troškova na vlastiti zahtjev trajno ugasiti jedan od ta dva postojeća računa jer će nakon datuma uvođenja eura iznosi u kuni biti preračunati u iznose u euru i on će postati račun u euru.

Što će se dogoditi s kreditom u euru ili kreditom u kuni s valutnom klauzulom u euru? Hoće li biti potreban novi ugovor ili aneks ugovora?

Od datuma uvođenja eura krediti u euru i krediti u kuni s valutnom klauzulom u euru smatrat će se kreditima u euru, a to znači da glavnica u euru ostaje nepromijenjena nakon datuma uvođenja eura. Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, neće biti potrebno raditi nove ugovore ili izmjene postojećih…

Kakva će biti procedura konverzije kunskog kredita s fiksnom kamatom, a što će biti s kunskim kreditima s promjenjivim kamatama?

Krediti u kuni preračunat će se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije bez naknade za dužnike. Kod kredita s fiksnom kamatnom stopom ona će ostati ista, uvođenje eura ne utječe na fiksnu kamatu tijekom preostalog razdoblja otplate. Kod kredita s promjenjivom kamatom, moguće promjene ovisit će o tome koji je parametar korišten…

Mogu li podignuti kredit u kuni sve do dana koji prethodi datumu uvođenja eura?

Ovisno o ponudi banaka, postojat će opcija podizanja kredita u kuni sve do dana koji prethodi datumu uvođenja eura…

Što će biti s kreditima u kunama vezanim uz valutu koja nije euro?

Svi takvi krediti u kuni morat će proći proces reindeksacije s pariteta kuna/druga valuta na paritet euro/druga valuta koja nije euro…

Kako znati što će se dogoditi s kreditom u kuni nakon uvođenja eura?

Banke će biti dužne poslati klijentima dvije obavijesti: općenitu, koja će sadržavati najavu preračunavanja kredita, depozita, kao i očekivani učinak uvođenja eura na sve proizvode i usluge koje klijent ima ugovorene s bankom, uključujući i poslovanje s transakcijskim računima, i to najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura, te individualnu obavijest klijentima koji imaju kredite i depozite u kunama najkasnije dva tjedna prije datuma uvođenja eura…

Što će biti s iznosima iz ugovora o osiguranju, poput iznosa premije, visine svote osiguranja, iznosima otkupnih vrijednosti police životnog osiguranja?

Iznosi se neće mijenjati, samo će biti izraženi u eurima. 

Što će se dogoditi s mjesečnim ratama leasinga, koja će se kamata koristiti za izračune u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima nakon preračunavanja u euro i što će se dogoditi s izračunima u postojećim ugovorima?

Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Leasing društvo će dostaviti obavijest o svakom primatelju leasinga o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan…

Kako će funkcionirati bankomati i kako znati koliko je eura dovoljno podignuti na bankomatu?

Od 1. siječnja iduće godine bankomati bi trebali biti spremni za podizanje eura i isplaćivat će samo eure. Nakon datuma uvođenja eura na bankomatima će biti moguće isključivo uplaćivati gotov novac eura…

Koliko će se vremena bez naknade moći mijenjati kune u eure i postoje li ograničenja za zamjenu?

Cijelu će iduću godinu, bez naplaćivanja naknade i po fiksnom tečaju konverzije, banke, pošta i Financijska agencija mijenjati kune za eure…

Gdje će se moći mijenjati kune nakon 2023.?

Novčanice kune moći će se mijenjati za euro bilo kada i ne postoji krajnji rok za zamjenu novčanica kune, pa će građani novčanice kune moći zamijeniti za euro u Hrvatskoj narodnoj banci u bilo kojem trenutku u budućnosti. Zamjena kovanica kune za euro u Hrvatskoj narodnoj banci bit će moguća do isteka tri godine od datuma uvođenja eura…

Cijeli članak i detaljnije po naslovima možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr